Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Senedi

1.BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

KURULUŞ

Madde 1 : Yasalar ile bu resmi senet hükümleri çerçevesinde yönetilmek, kamuya ve topluma yararlı hizmetler sunmak üzere senette adları ve soyadları yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanununa göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI

Madde 2 : Vakfın Adı Hüseyin Gazi Kültür Ve Sanat Vakfıdır.Kısa adı HÜKSAV olup Hüseyin Gazi Vakfı olarak da kullanılabilir.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 3 : Vakfın Merkezi Ankara İlindedir.Vakıf Yönetim Kurulunun kararı ve yetkili makamların onayı ile yurtiçinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler ve irtibat büroları açabilir.Vakfın geçici adresi şöyledir : Marmara sok. No:48/1 Yenişehir-ANKARA

VAKFIN AMACI

Madde 4 :

a)Tarihsel değeri çok büyük ve Anadolu”ya ilk Anadolu Ereni olarak ayak basan Türklerin bu topraklara yerleşmesi için öncülük yapmış Seyyit Hüseyin Gazi”nin maddi ve manevi yaşamını, insanlığa kattığı değerleri, gelenek, görenek kültürünü yaşatmak, topluma tanıtmak, Hüseyin Gazi’nin Ankara’da bulunan türbesinin bakım ve onarımını yapmak, çevreyi düzene sokmak, halkın yararlanabileceği sosyal tesisleri kurmak.

b)Benzeri amaçlı faaliyet gösteren vakıflarla federasyon kurmak, kurulmuş olanlara üye olmak, temsilci bulundurmak veya federasyondan genel kurul kararıyla ayrılmak.

c)Kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla karşılık beklemeksizin kamu kurum ve kuruluşlarına bağış, yardım vb. katkılar yapmak

VAKFIN HİZMET ALANLARI VE KONULARI

Madde 5 : Hizmet ve faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir.

5.1) Genel olarak Türk toplumu arasında birlik, kardeşlik ve dostluğun gelişmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak

5.2) Hüseyin Gazi”nin kültürü yönünde, kitap, dergi, broşür gibi süreli ve süresiz yayınlar hazırlatmak, filmler çektirmek, çağdaşlaşma yönünden aydınlanma yolunda çaba gösteren yazarlara ve araştırmacılara sahip çıkmak, eserlerine sahip çıkmak, topluma ulaşmasına yardımcı olmak, adlarına ödüller ve yarışmalar düzenlemek, günler düzenlemek. Halkın yararlanacağı  her türlü kültür ve sanatsal tesisler kurmak, geliştirmek ve bilimsel ve kültürel hizmet girişimlerinde bulunmak, turizm amaçlı otel, motel, kamp, lokal, dinlenme tesisleri açmak veya kiralamak.

5.3)  Geleneksel Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat festivalleri düzenlemek

5.4) Bu resmi senette belirtilen koşullara uygun olarak yoksul ve yetenekli gençlerin ilk, orta ve yüksek öğrenim yapmalarına olanak sağlamak, burs vermek, yardıma muhtaç kimselere her türlü yardımı sağlamak.

5.5) Yasalara uygun olarak ve yetkili organlardan izin alınarak, yurt ve dershane açmak ve bu tesislerden elde edilen gelirleri aynı amaç doğrultusunda kullanmak.

5.6) Kültür merkezleri açmak ve buralarda  kütüphaneler kurmak, okuma yazma kursları açmak, folklorik faaliyetleri geliştirmek, Anadolu kültürünün bilinmeyen yönlerinde araştırmalar yapmak.

5.7) Aynı amaçlı,genel ve özel ve katma bütçeli daire, kurum ve kuruluşların tesis ettikleri benzer kurum ve kuruluşlara ayni ve nakti yardımlarda bulunup, bunlardan yardım almak.

5.8) Vakıf gerektiğinde taşınmaz alıp  satabilme, inşaat, bağışlama, ipotek, devir ,ferag edebilme, kiralama, kiraya verebilme gibi işleri yapmaya yasalar çerçevesinde yetkilidir.

5.9) Yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurt dışında bulunan ve amaçları ortak olan vakıf, dernek ve benzeri kuruluşlarla işbirliği ve koordinelerde bulunup faaliyetlerine katılır.Bunlardan yardım alır,bunlara yardım edebilir.

5.10) Tarihi kültür araştırmaları yapar,bu doğrultuda çalışanlara yardım eder. Bu çerçevede kabul görmüş özel ve tüzel kuruluşlara maddi ve manevi yardımlarda bulunabilir, buna dönük kampanya çalışmaları yapabilir.ölüm ve evlenme hallerinde sosyal yardımlarda bulunabilir.

5.11) Vakıf tüketim ve yapı kooperatifleri kurabilir.İnşaat faaliyetleri yürütebilir. Bu konularda araç alıp satabilir,yasalar çerçevesinde yurtdışından ve yurt içinden araç ve diğer mallar getirebilir. Bu konuda bağış kabul eder ve bağış yapar.

5.12) Yasal koşullar içerisinde taşınır, taşınmaz mal varlığında, bağış vasiyet vs. gibi ölüme bağlı tasarruflar yolu ile veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olma veya kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarf etmeye, mal varlığına dair bir ve birden fazla taşınmaz ve gelirlerini bir ve birden çok yatırımlarda kullanmaya, her türlü mal varlığını idareye ve tasarruf  harcamaya, akitleri yapmaya, intifa haklarını kullanmaya, gerektiğinde ödünç almaya ve vermeye, vakfın gayelerinin ve tamamının gerçekleşmesi için gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli bir cümle, girişim, tasarruf, temellük ve söz konusu işletmeleri kiraya, medeni kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903. sayılı kanunla yasaklanan amaçlarla kullanamaz.

VAKFIN HUKUKİ DURUMU

Madde 6) Vakıf 903 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün teftiş ve denetimine tabi, özerk ve tüzel kişiliğe haiz bir kuruluştur.

BÖLÜM 11

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 7) Vakfın Malvarlığı: 1 Milyar nakit para (Bankada)

Ekli listede Araştırmacı Yazarlar Gülağ ÖZ, Ali YILDIRIM, Şakir KEÇELİ’ nin Mal varlığı olarak koydukları kitaplar Toplam 18.900.000.000 (On sekiz milyar dokuz yüz milyon) TL olarak belirlenmiştir.

Vakıf malları üzerinde zilyetlik yoluyla kazanma hükümleri uygulanmaz

Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetim giderlerine katılma payı olarak safi gelirin % 5 ni öder

VAKFIN  GELİRLERİ :

Madde: 8

8.1 Vakıf her çeşit taşınır,taşınmazları,nakit değeri olan hakları, yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerini alacak ifade eden her nevi senetleri,kuponları, bağış ve vasiyet suretiyle mal edinebilir. Her türlü mal ve hakları bir mal varlığının tamamı veya bir kısmı bağış, vasiyet, ölüme bağlı tasarrufları kabul ve iktisap edebilir. İntifa, sükuna, mülkiyetten gayrı aynı haklara sahip olabilir. Veya bu hakları herhangi bir yolla edinebilir.

8.2) Mal varlığından vakfın gelirlerini artırmak amacıyla kuracağı, katılacağı, işletme ve sanayi tesislerinden sağlanan gelirler.

8.3) Vakfa yapılacak veya vakıfça edinilecek taşınır ya da taşınmaz mallar ve bunların gelirleriyle sağlanan akçeli haklar

8.4) Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak vakfın gayesine uygun her türlü yardım ve bağışlar

8.5)  Açılması halinde şube gelirlerinden aktarılacak paylar,

8.6) Yardım yapılan hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

8.7) Vakıfça yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

8.8)  Vakfın yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak edineceği gelirler.

VAKFA YAPILACAK BAĞIŞLARIN KABULÜ

Madde: 9) Yurt içinde ve yurt dışında doğrudan doğruya veya vasiyet yoluyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan taşınır ve taşınmaz ile her türlü kıymet ve haklarla ilgili vakfın amacına aykırı olmayan belli bir hizmetin görülmesi için yapılacak koşullu ve koşulsuz her türlü bağışlar vakıf tarafından kabul edilir.

VAKIF MALLARININ İDARESİ

Madde 10)  Vakfın sahip olduğu ve olabilecek bilcümle mal ve haklar vakfın gayesine yönelik 903 sayılı kanun hükümleri ile vakıf senedinde belirtilen hükümler çerçevesinde kullanılabilir ve idare edilir.

VAKFIN GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ

Madde: 11)  Yıllık brüt gelirlerinin yüzde yirmisi yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara, kalan yüzde sekseni ise vakıf amaçlarına ayrılır ve harcanır.

MALİ İŞLERDE VAKFIN TEMSİLİ

Madde: 12) Vakıf mali işlerde çift imza ile temsil edilir.İmzaya yetkili olanları yönetim kurulu tespit eder.

VAKFIN İKTİSADİ İŞLETMELERİ

Madde: 13) Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek, uygulamak, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere vakıf her türlü iktisadi işletmeleri kurabilir. Mütevelli Heyet tarafından onaylanacak iktisadi işletmeler sözleşmesinde vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma  programını, işletmenin yönetim biçimi ve temsili,işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, parasal işlemler, vergi bağışıklığı konusu işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır.Vakıf iktisadi işletmeleri ticaret sicil nizamnamesi hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.

BÖLÜM 111

YÖNETİM HÜKÜMLERİ

Vakıf Organları

Madde : 14)  Vakfın Organları aşağıda gösterildiği biçimdedir

14.1)  Mütevelli Heyet

14.2)  Vakıf Yönetim Kurulu

14.3)  Vakıf Denetim Kurulu

14.4)  Yönetim ve Hizmet Komiteleri

MÜTEVELLİ HEYET

Madde: 15) Vakıf Kurucular Kurulu Vakıf senedini benimseyerek imza eden özel ve tüzel kişilerden oluşur

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

16.1)  Mütevelli Heyet vakfın en üst yetkili karar organıdır.Görev  ve yetkileri şöyledir

16.2)  Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

16.3)  Denetim Kurulu üyelerini seçmek

16.4) Vakfın  amacına  uygun  önerilen  çalışmaları   değerlendirmek,  izlemek, yönlendirmek,

16.5) Mütevelli Heyet gündeminde bulunan veya toplantıya katılan üyelerin en az 1/5 inin istemi üzerine gündeme alınan konularda görüşmeler yapıp karar vermek

16.6) Yönetim Kurulunca sunulan çalışma raporu, bilanço ve harcamalar ile Denetleme kurulu raporlarını incelemek, değerlendirmek, değiştirmek veya kabul etmek,

16.7) Yönetim Kurulunca hazırlanan gelecek dönem çalışma raporu planı ile tahmini taslak bütçeyi değerlendirmek, mevcut haliyle veya değiştirerek kabul etmek,

16.8)  Vakıf senedinde gerekli görülen değişiklikleri yapmak,

16.9) Yönetim Kurulunca  vakıf üyeliğine önerilenlerin üyeliğe kabulu hakkında karar vermek,

16.10) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü çalışmayı yapmak öneri ve uyarıda bulunmak, zorunlu görülürse,yönetim kurulunun görevine son vermek veya bazı üyeleri görevden almak, yeni seçim yapmak,

16.11) Vakıf Başkanı,yönetim ve yürütme kurulu üyelerine ücret ödeyip ödenmeyeceğini kararlaştırmak, ödeme yapılacaksa hangilerine ödeme yapılacağını belirlemek ve bu ödemenin miktar ve biçimini saptamak,

16.12) Mütevelli Heyet  Üyelerinden birisinin ölüm,ayrılık vb. nedenlerle eksilme olduğunda, eksilme Mütevelli Heyet Üyesinin ölümünden kaynaklanıyor ise yasal mirasçıları veya katılımcı üyeler arasından,eksilme,ayrılma vb. nedenlerle olmuşsa, katılımcı üyeler arasından yeniden seçmek,

16.13) Mütevelli Heyeti Gerek görmesi halinde kurucuları artırabilir.Bu yarıdan bir fazlasının oyu ile karara bağlanır.

(GENEL KURUL)

MÜTEVELLİ HEYETİNİN  TOPLANTISI VE ZAMANI

Madde 17)   Mütevelli  Heyeti toplantısı olağan ve olağanüstü olarak iki şekilde yapılır.

17.1) Olağan toplantı Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla yılda bir kez Ocak veya Mart ayında yapılır.

17.2) Olağan üstü toplantı yönetim veya Denetim kurulunun oy çokluğuyla istemeleri ya da vakıf Mütevelli Heyet üye sayısının 5/3 nden az olmamak üzere üyelerin istemi üzerine yapılır,

17.3) İlk toplantı üye sayısının yarısından bir fazlasının katılmasıyla yapılır. Bu çoğunluk sağlanmazsa, toplantı 15 günü geçmemek üzere ertelenerek ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıda çoğunluk koşulu aranmaz. Ancak katılan üye sayısı, belirlenen toplantı listesindeki üye sayısının 1/5 inden az olamaz.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI  ZAMANI VE KARAR NİSABI :

Madde 18)  Mütevelli Heyetin ilk toplantısı, vakfın tesciline ilişkin bir ay içinde yapılır.

18.1 ) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde,

18.2)  Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Kasım ayı içinde toplanılır.

18.3)  Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağan üstü olarak toplanabilir. Olağan ve Olağan üstü toplantılarda gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak olağan toplantıda divan teşkilinden hemen sonra hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisiyle vakıf üyeleri ile vakfa sorumluluk yükleyecek senet değişikliği, ödentilerin artırılması gibi konular dışında gündeme maddeler ilave etmek mümkündür.

18.4 ) Toplantı tarih, yeri,saati ve gündemi toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

18.5) Mütevelli heyet  üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanılır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde toplanılır. İkinci toplantı üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz..

18.6) Mütevelli heyet karar ve yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde divan başkanının oyu iki oy sayılır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantıya katılamayacak üye bir başkasını vekil tayın edebilir. Bir kişi ancak bir vekalet alır.

18.7) Vakıf senedinde yapılacak değişiklik düzeltme ve ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir.

MÜTEVELLİ HEYETNİN TOPLANTI YÖNETİMİ

Madde 19) Toplantı vakıf başkanı veya başkan yardımcısının başkanlığında açılır. Kurucular kurulu toplantısını yürütmek üzere, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç yazmandan oluşan beş kişilik bir kurucular kurulu başkanlık divanı seçilir.

Kurucular kurulu başkanlık divanının dışındaki seçimlerde gizli oy açık sayım yöntemi uygular. Kurucular kurulu kararları katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile alınır.

VAKIF YÖNETİM KURULU

Madde 20)  Yönetim Kurulu,vakfın yetkili yönetim organı olup,oluşumuna ve çalışmalarına ilişkin hükümler şöyledir:

20.1) Yönetim Kurulu Mütevelli Heyet tarafından gizli oyla (2) yıllığına seçilir. 7 asil, 5 yedek kişiden oluşur.

20.2) Kuruluş temsilcisi yoksa,yönetim Kurulu üyelerinin tamamı kurucu ve katılımcı üyelerden seçilir.

20.3) Yönetim Kurulu yürütme kurulunu kendi üyeleri arasında bir başkan,bir başkan yardımcısı,bir genel sekreter,bir de muhasip üye seçer. Yönetici olarak seçilenlerin herhangi bir nedenle yerinin boşalması veya ayrılmaları durumunda yedek üyeler öncelik sırasına göre çağrılır.

20.4) Yönetim kurulu iki ayda bir olağan olarak toplanır. Vakıf başkanı veya en az üç Yönetim Kurulu üyesinin istemi üzerine her zaman olağanüstü toplanılabilir. Toplantı yeter ve sayısı en az 4 kişidir.

20.5)  Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir.

YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV  VE YETKİLERİ

Madde  21)  Yürütme kurulu yönetim kurulunca seçilir. Yönetim kurulu arasından seçilen yürütme kurulu, yönetim kurulunda alınan kararları yürütür.Yürütme Kuruluna Vakıf Başkanı Başkanlık eder, Başkanın olmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı Başkanın tüm yetkilerini kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22)  Vakfı temsil etmek ve bu şartları oluşturmak,

22.1) Vakfın amaçlarını yerine getirmek için vakıf senedi doğrultusunda çalışmak.

22.2)  Tüm özel ve tüzel kişiler nezdinde vakfı temsil etmek,

22.3) Mütevelli Heyeti kararlarını uygulamak,vakıf mallarını en iyi şekilde yönetmek ve gelirlerini artırmak için gerekli her türlü çalışmaları yapmak, önlemler almak,

22.4) Gerekli gördüğü takdirde ve yasa gereği gerekli başvuruları yaparak yurt içi ve yurt dışında şube, temsilcilik,irtibat büroları ve çalışma birimleri açmak,

22.5) Vakıf yönetmenliğine uygun olarak ve vakıf senedinin öngördüğü defterleri düzenli olarak tutmak,uzman personelden faydalanmak, işe almak,,ücret ödeneklerini belirlemek,işten çıkarmak, para yatırmak,çekmek,taahhütte bulunmak, yerine getirilmesini sağlamak, bağış ve ödemeleri kabul etmek, vakıf senedinin kendisine verdiği tüm yetkileri kullanmak.

22.6) İşlemleri yönetim kurulu adına yürüten yürütme kurulunun aylık çalışma raporlarını görüşmek, görüş ve önerileri tartışarak karara bağlamak.

22.7) Gerekli hallerde vakfın iç işleyişini düzenlemek üzere yönetmenlikler yayımlamak.

22.8) Açılacak şube birimleriyle amaca uygun çalışmayı kolaylaştıracak başkanlıkların teşkili çalışması sorumlulukları  ve diğer hususları düzenleyen yönergeler yapmaktır.

22.9) Yönetim  Kurulu her takvim yılının ilk üç ayı içinde vakfın önceki yılına ait malvarlığı durumunu ve çalışmalarını bir rapor halinde denetim makamına bildirir, uygun araçlarla yayınlanmasını sağlar

DENETLEME KURULU

Madde 23)  Denetleme Kurulu Mütevelli Heyet tarafından 3 asil 3 yedek olarak kurucular arasından 2 yıllığına seçilirler.Kurul ilk toplantısında başkanını seçer.Kurulun 3 yedek üyesi bulunur.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 24)  Vakıf, devlet adına  Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftiş ve murakebesine tabiidir.

Vakıf senedindeki hükümlerin yerine getirilip getirilmediği, vakıf mallarının amacına uygun olarak yönetilip yönetilmediği  ve vakıf gelirlerinin amacına uygun harcanıp harcanmadığı  Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakıf üst kurulunca (federasyon) denetlenir Vakıfların üst kurulunca ( federasyon tarafından )) denetimi özel kanun hükümlerine tabiidir.

Denetleme Kurulu özellikle akçalı işlerde olmak üzere yönetim kuruluna gerekli gördüğü uyarıları yapar. Öneriler götürür. Yılda üç kez vakfın defterlerini ,gelir ve giderlerini inceler,rapor halinde düşüncelerini görüşlerini  yönetim kuruluna bildirir. Mütevelli Heyet toplantısından en az  yirmi gün önce,yıllık denetim raporunu, vakıf üyelerine sunulmak üzere Yönetim Kuruluna verir.

111.BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Madde : 25)  Vakıf Yönetim Kurulu gerekli gördüğü personeli,yasaların öngördüğü şartlarda çalıştırır. Vakıf Müdürü dahil çalışan personelin verimli çalışmaları için gerekli ortamı hazırlar,ücretlerini belirler. Profesyonel olarak çalışmasına gereksinim duyulan yönetim kurulu üyesine Mütevelli Heyet kararıyla ücret öder.

VAKIF HESAP DÖNEMİ

Madde 26) Vakıf hesap dönemi her yıl l Ocak tarihinden başlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer. Bütçenin onaylanmasına kadar yapılacak gider harcamaları,bir önceki öngörülen ödenekleri aşamaz.

SON HÜKÜMLER

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde  27) Vakıf resmi senedinde yasal zorunluluk gereği veya gerekli görüldüğü için yapılacak değişiklik için Yönetim Kurulunun önerisi veya kurucular kurulunun yarıdan bir fazlasının başvurusu üzerine görüşme açılır. Mütevelli Heyet  üye sayısının 2/3 sinin  oyu ile değişiklik kabul edilir.

YÖNETİCİLERİN GÖREVDEN ALINMASI :

28) Vakıf yöneticisi ve yöneticilerin görevden alınmaları halinde Yönetim kurulunun oluşumunu etkilemiyorsa görevden alınan ve ayrılan yönetim kurulu üyesi kadar yedeklerden alınır.

28.1) Yönetim Kurulunun tamamının görevden alınması halinde, Vakıf Mütevelli Heyet olağan üstü toplanır.Yeniden seçime gidilir. Yönetim kurulu oluşuncaya kadar, vakıf kurucularından üç kişi yönetimi geçici olarak üstlenir.

VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ

Madde  29) Vakıf amacına ulaşması için yetersizliğe düşmüş veya yetersizliği düzeltilmez hal almış veya vakfın hayatiyeti sağlanamaz olmuşsa,yönetim kurulunun önerisi de alınarak Mütevelli Heyet tarafından feshine karar verilir. Bu yola gitmeden önce,Mütevelli Heyet yeniden işlerin tasfiyesi üzerinde çalışma yapar.

Madde 29.1)  Vakfın tasfiyesi sonucunda kalan malvarlığının nasıl ve nereye intikal edeceği, vakıf amaçlarına uygun kurum veya kuruluşa  (derneğe veya vakfa) devredilir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici madde 1) Vakfın geçici yazışma adresi,Gülal sok.3/A KALABA-ANKARA  olarak belirlenmiş olup, yönetim kurulu gerek görmesi halinde başka bir adrese taşınabilir.